Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje Wnioski Wypisy

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, parter pokój nr 3
Godziny pracy:
Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15
e-mail: rolnictwo@gminarynsk.pl

Pracownicy:
Karol Rosłan – kierownik, nr telefonu 56 6877555
Hanna Szulecka nr telefonu 56 6877527
Kamil Sulikowski nr telefonu 56 6877527
Weronika Kamińska nr telefonu 56 6877527

1. Sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. tj.

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, jej zmiana, przepisanie; dopisanie inwestora
 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – sporządzanie nowego planu, zmiana istniejącego, zbieranie wniosków do planu,
 • sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryńsk
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie informacji dla nieruchomości o zapisach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryńsk
 • opłaty z tytułu renty planistycznej
 • wnioski do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, składany w terminie podanym w komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu,
 • uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Rozgraniczanie nieruchomości

 • wydawanie postanowienia wszczynającego postępowanie i upoważniającego geodetę do przeprowadzenia rozgraniczenia;
 • wydawanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej granice nieruchomości opisane w protokole rozgraniczeniowym

3. Podział nieruchomości

 • wydawanie postanowienia opiniującego zgodność wstępnego podziału nieruchomości z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w razie braku planu, zgodność z przepisami lub decyzją o warunkach zabudowy
 • wydawanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości

4. Numeracja porządkowa budynków – nadawanie nowego numeru porządkowego dla budynku, wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze porządkowym.
5. Nadawanie nazw ulic w miejscowościach.
6. Gospodarka gruntami:

 • sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych,
 • nabywanie nieruchomości,
 • wydzierżawianie gruntów gminnych,
 • użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

7. Redagowanie i wydawanie gazety lokalnej pn. „Gminne Wieści„.

 

DOC1 Wniosek o sprzedaż nieruchomości.doc (22,00KB)
PDF1 Wniosek o sprzedaż nieruchomości.pdf (62,19KB)

DOCX1.1 decyzja o warunkach zabudowy i celu publicznego -wniosek.docx (36,95KB)
PDF1.1 decyzja o warunkach zabudowy i celu publicznego -wniosek.pdf (547,34KB)
DOC1.10 składanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wniosek.doc (34,00KB)

DOC1.3 przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy-wniosek.doc (63,00KB)
DOC1.4 dopisanie inwestora do decyzji o warunkach zabudowy- wniosek.doc (36,50KB)
PDF1.4 dopisanie inwestora do decyzji o warunkach zabudowy- wniosek.pdf (138,57KB)
DOC1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu.doc (70,00KB)
PDF1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu.pdf (311,40KB)
DOC1.7 wypis i wyrys ze studium.doc (56,00KB)
DOC1.8 wypis i wyrys z planu.doc (53,50KB)
DOC1.9 składanie wniosków do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego - wniosek.doc (33,00KB)
PDF1.9 składanie wniosków do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego - wniosek.pdf (129,10KB)
DOC2 Wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.doc (23,00KB)
PDF2 Wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.pdf (63,86KB)
DOC3 Wniosek o sprrzedaż lokalu mieszkalnego.doc (22,00KB)
PDF3 Wniosek o sprrzedaż lokalu mieszkalnego.pdf (61,06KB)
DOCX3.1 wniosek o podział.docx (14,00KB)
PDF3.1 wniosek o podział.pdf (545,16KB)
DOC4 Wniosek o wydzierżawienie gruntu.doc (22,00KB)
PDF4 Wniosek o wydzierżawienie gruntu.pdf (61,71KB)
DOC5 Wniosek o przepisanie umowy dzierżawy gruntu.doc (24,00KB)
PDF5 Wniosek o przepisanie umowy dzierżawy gruntu.pdf (61,36KB)
DOC6.WNIOSEK o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu.doc (51,00KB)
PDF6.WNIOSEK o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu.pdf (328,00KB)
DOC7 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.doc (37,00KB)
PDF7 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.pdf (62,57KB)
PDF7 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1.pdf (129,58KB)
PDF8. Wniosek o wydanie kopii dokumentow zał do zarządzenia 169.2020.pdf (334,07KB)
PDFPełnomocnictwo.pdf (216,67KB)
PDFWNIOSEK o nadanie nr porządkowego.pdf (54,49KB)
PDFWNIOSEK o wydanie zaświadczenia o nr porządkowym budynku.pdf (310,06KB)
DOCXWNIOSEK o wydanie zaświadczenia o nr porządkowym budynku.docx (20,00KB)
DOCWNIOSEK rozgraniczenie.doc (38,50KB)
PDFWNIOSEK rozgraniczenie.pdf (267,75KB)

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego