Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21,
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, parter pokój nr 3,
tel. (56) 687 75 27   (56) 687 75 55
e-mail: rolnictwo@gminarynsk.pl
godz. pracy:
Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

Pracownicy:
Karol Rosłan – kierownik
Hanna Szulecka
Kamil Sulikowski
Weronika Kamińska

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. Sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. tj.
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, jej zmiana, przepisanie; dopisanie inwestora
 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – sporządzanie nowego planu, zmiana istniejącego, zbieranie wniosków do planu,
 • sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie informacji dla nieruchomości o zapisach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie zaświadczenia o niesprzeczności planowanego zalesienia z zapisami studium,
 • wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk
 • opłaty z tytułu renty planistycznej
 • wnioski do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, składany w terminie podanym w komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu,
 • uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 1. Rozgraniczanie nieruchomości.
 • wydawanie postanowienia wszczynającego postępowanie i upoważniającego geodetę do przeprowadzenia rozgraniczenia
 • wydawanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej granice nieruchomości opisane w protokole rozgraniczeniowym
 1. Podział nieruchomości.
 • wydawanie postanowienia opiniującego zgodność wstępnego podziału nieruchomości  z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w razie braku planu, zgodność z przepisami  lub decyzją o warunkach zabudowy
 • wydawanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości
 1. Numeracja porządkowa budynków – nadawanie nowego numeru porządkowego dla budynku, wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze porządkowym.
 2. Nadawanie nazw ulic w miejscowościach.
 3. Gospodarka gruntami
 • sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych,
 • nabywanie nieruchomości,
 • wydzierżawianie gruntów gminnych,
 • użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

7. Redagowanie i wydawanie gazety lokalnej pn. „Gminne Wieści„.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego