Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiór aktów prawnych 2019 r.

Uchwała Nr XV/121/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryńsk, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, terminach i miejscu składania deklaracji     

PDF02 - 1 Uchwała Nr XV.121.2019.pdf (28,63KB)
PDF02 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.121.2019.pdf (61,23KB)
PDF02 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.121.2019.pdf (31,95KB)


Uchwała Nr XV/120/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

PDF03 - Uchwała Nr XV.120.2019.pdf (33,00KB)

Uchwała Nr XV/119/2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ryńsk w roku szkolnym 2019/2020.     

PDF04 - Uchwała Nr XV.119.2019.pdf (25,46KB)

Uchwała Nr XV/112/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk we wsi Wałycz.  

   PDF11 - uchwała Nr XV.112.2019.pdf (1,15MB)

Uchwała Nr XIV/111/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.     

PDF12 - Uchwała Nr XIV.111.2019.pdf (31,19KB)

Uchwała Nr XIV/110/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk.

PDF13 - Uchwała nr XIV.110.2019.pdf (36,86KB)

Uchwała Nr XIV/109/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryńsk, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, terminach i miejscu składania deklaracji.     

PDF14 - 1 Uchwała Nr XIV.109.2019.pdf (31,79KB)
PDF14 - 2 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.109.2019.pdf (62,24KB)
PDF14 - 3 Załacznik Nr 1a do uchwały Nr XIV.109.2019.pdf (31,32KB)
PDF14 - 4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.109.2019.pdf (70,06KB)


Uchwała Nr XIV/108/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.     

PDF15 - Uchwała Nr XIV.108.2019.pdf (26,53KB)

Uchwała Nr XIV/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.     

PDF16 - Uchwała Nr XIV.107.2019.pdf (32,48KB)

Uchwała Nr XIV/104/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF19 - Uchwała Nr XIV.104.2019.pdf (29,66KB)

Uchwała Nr XIV/103/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.     

PDF20 - Uchwała Nr XIV.103.2019.pdf (40,45KB)

Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryńsk.     

PDF28 - Uchwała Nr XIII.95.2019.pdf (28,98KB)

Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.     

PDF35 - Uchwała Nr XI.88.2019.pdf (38,69KB)

Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Czystochleb.   

PDF36 - Uchwała Nr XI.87.2019.pdf (1,54MB)
 

Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk oraz warunków i sposobu ich przyznawania.     

PDF37 - Uchwała Nr XI.86.2019.pdf (49,15KB)

Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.     

PDF45 - Uchwała Nr IX.78.2019.pdf (25,96KB)

Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryńsk     

PDF58 - Uchwała Nr VIII.65.2019.pdf (27,10KB)

Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryńsk     

PDF59 - Uchwała Nr VIII.64.2019.pdf (29,30KB)

Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryńsk     

PDF60 - Uchwała Nr VIII.63.2019.pdf (81,19KB)

Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDF61 - Uchwała Nr VIII.62.2019.pdf (30,70KB)

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDF62 - Uchwała Nr VIII.61.2019.pdf (29,77KB)

Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF67 - Uchwała Nr VII.56.2019.pdf (37,80KB)

Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.   

 PDF68 - Uchwała Nr VII.55.2019.pdf (25,75KB)

Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r.w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ryńsk.   

 PDF72 - Uchwała Nr VI.51.2019.pdf (30,36KB)

Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2019 r.     

PDF73 - Uchwała Nr VI.50.2019.pdf (46,18KB)

Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF74 - Uchwała Nr VI.49.2019.pdf (28,48KB)

Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ryńsk dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

PDF84 - Uchwała Nr V.39.2019.pdf (41,15KB)

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.     

PDF85 - 1 Uchwała nr V.38.2019.pdf (25,59KB)
PDF85 - 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.38.2019.pdf (330,23KB)


Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia odcinka drogi z drogi gminnej i ustalenia przebiegu dróg.     

PDF86 - Uchwała Nr V.37.2019.pdf (24,32KB)

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

PDF87 - Uchwała Nr V.36.2019.pdf (50,96KB)

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ryńsk za pomocą innego instrumentu płatniczego.     

PDF88 - Uchwała Nr V.35.2019.pdf (24,86KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego