Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karty informacyjne SIOS

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Spis formularzy A – karty informacyjne dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Spis formularzy B  – karty informacyjne dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych

Spis formularzy C – karty informacyjne dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Spis formularzy D – karty informacyjne dla: polityk, strategii, planów lub programów

Spis formularzy E – karty informacyjne dla: raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Spis formularzy F – karty informacyjne dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowań ekofizjograficznych, rejestrów substancji niebezpiecznych, wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestrów poważnych awarii

Spis formularzy G – karty informacyjne dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Spis formularzy H – karty informacyjne dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Spis formularzy I – karty informacyjne dla innych dokumentów

WYSZUKIWANIE KART INFORMACYJNYCH

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego