Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2005 r.

1.            Uchwała nr III/17/06 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 r

PDF01-uchwała 2005.pdf (67,90KB)
 

2.            Uchwała nr XXXII/230/05 w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok"

PDF02-uchwała 2005.pdf (80,86KB)
 

3.            Uchwała nr XXXII/229/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowi Wąbrzeskiemu nieruchomości należącej do Gminy Wąbrzeźno.

PDF03-uchwała 2005.pdf (26,10KB)
 

4.            Uchwała nr XXXII/228/05 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku.

PDF04-uchwała 2005.pdf (73,60KB)
 

5.            Uchwała nr XXXII/227 /05 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2005 r.

PDF05-uchwała 2005.pdf (54,66KB)
 

6.            Uchwała nr XXXII/226/05 zmieniająca plan finansowy " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok".

PDF06-uchwała 2005.pdf (29,25KB)
 

7.            Uchwała nr XXXI/225/05 w sprawie przystąpienia Gminy Wąbrzeźno do Pilotażowego Programu LEADER+ Sektorowego Programu Operacyjnego, "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich ( 2004-2006)".

PDF07-uchwała 2005.pdf (26,93KB)
 

8.            Uchwała nr XXXI/224/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowi Wąbrzeskiemu nieruchomości należącej do Gminy Wąbrzeźno przeznaczonej pod obwodnicę Miasta Wąbrzeźno

PDF08-uchwała 2005.pdf (26,56KB)
 

9.            Uchwała nr XXXI/223/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania na drogi Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę Powiatu Wąbrzeskiego nieruchomości należące do Gminy Wąbrzeźno

PDF09-uchwała 2005.pdf (28,90KB)
 

10.          Uchwała nr XXXI/222/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2006 rok.

PDF10-uchwała 2005.pdf (49,58KB)
 

11.          Uchwała nr XXXI/221/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PDF11-uchwała 2005.pdf (39,22KB)
 

12.          Uchwała nr XXXI/220/05 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów .

PDF12-uchwała 2005.pdf (25,99KB)
 

13.          UCHWAŁA NR XXXI/219/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF13-uchwała 2005.pdf (29,54KB)
 

14.          UCHWAŁA NR XXXI/218/05 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2005 r.

PDF14-uchwała 2005.pdf (58,49KB)
 

15.          UCHWAŁA NR XXXI/217/05 zmieniająca uchwałę w sprawie " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

PDF15-uchwała 2005.pdf (29,50KB)
 

16.          UCHWAŁA NR XXX/216/05 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2005 r.

PDF16-uchwała 2005.pdf (53,70KB)
 

17.          UCHWAŁA NR XXIX/ 215/05 w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

PDF17-uchwała 2005.pdf (58,74KB)
 

18.          UCHWAŁA NR XXIX/214/05 zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2005 rok

PDF18-uchwała 2005.pdf (47,40KB)
 

19.          UCHWAŁA NR XXVIII/213/05 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

PDF19-uchwała 2005.pdf (30,74KB)
 

20.          UCHWAŁA NR XXVIII/212/05 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Zieleń wraz z opisem zadania inwestycyjnego "Urządzenie i zagospodarowanie skwerów w miejscowości Zieleń"

PDF20-uchwała 2005.pdf (77,24KB)
 

21.          UCHWAŁA NR XXVIII/211/05 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2013.

PDF21-uchwała 2005.pdf (51,81KB)
 

22.          UCHWAŁA NR XXVIII/210/05 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąbrzeźno

PDF22-uchwała 2005.pdf (28,49KB)
 

23.          UCHWAŁA NR XXVIII/209/05 w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

PDF23-uchwała 2005.pdf (28,94KB)
 

24.          UCHWAŁA NR XXVIII/208/05 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/201/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki

PDF24-uchwała 2005.pdf (27,16KB)
 

25.          UCHWAŁA NR XXVIII/207/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia w 2005 r. zobowiązań finansowych na lata następne

PDF25-uchwała 2005.pdf (23,67KB)
 

26.          UCHWAŁA NR XXVIII/206/05 w sprawie kalkulacji stawek jednostkowych dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego

PDF26-uchwała 2005.pdf (23,67KB)
 

27.          UCHWAŁA NR XXVIII/205/05 w sprawie wyposażenia w majątek Komunalnego Zakładu Budżetowego

PDF27-0-uchwała 2005.pdf (31,72KB)
 

28.          UCHWAŁA NR XXVIII/205/05 w sprawie wyposażenia w majątek Komunalnego Zakładu Budżetowego

PDF28-uchwała 2005.pdf (31,72KB)
 

29.          UCHWAŁA NR XXVIII/204/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Wąbrzeźno na 2005 rok

PDF29-uchwała 2005.pdf (49,94KB)
 

30.          UCHWAŁA NR XXVII/203/05 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wąbrzeźno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

PDF30-uchwała 2005.pdf (215,04KB)
 

31.          UCHWAŁA NR XXVII/202/ 2005 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

PDF31-uchwała 2005.pdf (206,74KB)
 

32.          UCHWAŁA NR XXVII/201/05 w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

PDF32-uchwała 2005.pdf (200,12KB)
 

33.          UCHWAŁA NR XXVII/200/05 w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PDF33-uchwała 2005.pdf (213,52KB)
 

34.          UCHWAŁA NR XXVII/199/05 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PDF34-uchwała 2005.pdf (212,18KB)
 

35.          UCHWAŁA NR XXVII/198/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Wąbrzeźno na 2005 rok.

PDF35-uchwała 2005.pdf (298,40KB)
 

36.          UCHWAŁA NR XXVI/197/05 w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Wąbrzeźno dotyczącego sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji.

PDF36-uchwała 2005.pdf (197,04KB)
 

37.          UCHWAŁA NR XXVI/196/05 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PDF37-uchwała 2005.pdf (203,32KB)
 

38.          UCHWAŁA NR XXVI/195/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Wąbrzeźno na 2005 rok

PDF38-uchwała 2005.pdf (299,48KB)
 

39.          UCHWAŁA NR XXVI/194/05 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Wąbrzeźno z wykonania budżetu gminy za 2004 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wąbrzeźno za 2004 r.

PDF39-uchwała 2005.pdf (203,55KB)
 

40.          UCHWAŁA NR XXV/193/05 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

PDF40-uchwała 2005.pdf (244,05KB)
 

41.          UCHWAŁA NR XXV/192/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF41-uchwała 2005.pdf (227,96KB)
 

42.          UCHWAŁA NR XXV/191/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno Nr XXI/145/04 z dnia 30 lipca 2004 r. dotyczącej ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno.

PDF42-uchwała 2005.pdf (211,64KB)
 

43.          UCHWAŁA NR XXV/190/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wąbrzeźnie Nr V/21/99 z dnia 15 marca 1999 r. dotyczącej ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno

PDF43-uchwała 2005.pdf (214,82KB)
 

44.          UCHWAŁA NR XXV/189/05 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Orzechowie

PDF44-uchwała 2005.pdf (212,24KB)
 

45.          UCHWAŁA NR XXV/188/05 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej we Wroniu podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Łabędziu.

PDF45-uchwała 2005.pdf (28,87KB)
 

46.          UCHWAŁA NR XXV/187/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/172/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2005 rok.

PDF46-uchwała 2005.pdf (297,26KB)
 

47.          UCHWAŁA NR XXIV/186/05 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Gminy Wąbrzeźno.

PDF47-uchwała 2005.pdf (197,75KB)
 

48.          UCHWAŁA NR XXIV/185/05 w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze.

PDF48-uchwała 2005.pdf (223,10KB)
 

49.          UCHWAŁA NR XXIV/184/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wałycz wraz z opisem zadania inwestycyjnego "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Wałyczu"

PDF49-uchwała 2005.pdf (389,25KB)
 

50.          UCHWAŁA NR XXIV/183/05 W sprawie programu współpracy w 2005 r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

PDF50-uchwała 2005.pdf (219,27KB)
 

51.          UCHWAŁA NR XXIV/182/05 RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Orzechowie

PDF51-uchwała 2005.pdf (23,80KB)
 

52.          UCHWAŁA NR XXIV/181/05 RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

PDF52-uchwała 2005.pdf (36,16KB)
 

53.          UCHWAŁA NR XXIV/180/05 RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 roku

PDF53-uchwała 2005.pdf (67,59KB)
 

54.          Uchwała Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Rozgarty na Rozgard w Gminie Wąbrzeźno

PDF54-uchwała 2005.pdf (30,95KB)
 

55.          Uchwała Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/172/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2005 rok

PDF55-uchwała 2005.pdf (55,99KB)
 

56.          Uchwała Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie przyznania Wójtowi Gminy dodatku specjalnego

PDF56-uchwała 2005.pdf (24,61KB)
 

57.          Uchwała Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wąbrzeźno na rok 2005

PDF57-uchwała 2005.pdf (23,68KB)
 

58.          Uchwała Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wąbrzeźno na rok 2005

PDF58-uchwała 2005.pdf (26,31KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego