Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).
 • Uchwała Nr XXVIII/133/97 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 1997 r.
 • Uchwała Nr XXIX/145/01 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2001 r.
 • Uchwała Nr XXVII/203/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 czerwca 2005 r.

Termin i sposób załatwiania:
Rozpatrzenie sprawy następuję w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uiszczeniu stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Opłata skarbowa:
Brak

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
pok. nr 1 – parter
tel. +48 687 75 45

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Ryńsk.

I. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży

Wymagany formularz wraz z następującymi załącznikami:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.).

Opłaty za zezwolenie:

1. Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Przedsiębiorcy kontynuujący sprzedaż napojów alkoholowych, w okresie ważności zezwolenia wnoszą opłatę zgodnie z oświadczeniem o wartości sprzedaży w roku poprzednim, złożonym do dnia 31 stycznia danego roku.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
 4. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Opłatę należy przelać na konto 85 9486 0005 0030 0908 2006 0001 z dopiskiem „Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych „.
 5. Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Dowód wpłaty prosimy dołączyć do danej procedury.

Inne informacje:

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście za okazaniem dowodu osobistego oraz wnosi stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

1. Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu:

 • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na czas nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na czas nie krótszy niż 2 lata. Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.
 • Przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
 • Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle), z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

2. Zezwolenie cofa się w przypadku:

1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
2. Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych
3. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.
4. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł.
5. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
6. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.
7. Orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

3. Zezwolenie wygasa w przypadku:

1. Likwidacji punktu sprzedaży.
2. Upływu terminu ważności zezwolenia.
3. Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży.
4. Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
5. Niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

II. Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, można wydać zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia (następne zezwolenie można uzyskać po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż). Do wniosku należy dołączyć protokół inwentaryzacyjny – oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłata za wydanie zezwolenia, wnoszona jest na rachunek gminy, w wysokości:

 1. 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 2. 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

III. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na okres do 2 dni.

Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:

1) pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3) potwierdzenie dokonania opłaty za korzystanie z posiadanego zezwolenia – dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Ryńsk.

Opłaty za zezwolenie:

 • 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

IV. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy kontynuujący sprzedaż napojów alkoholowych, w okresie ważności zezwolenia wnoszą opłatę zgodnie z oświadczeniem o wartości sprzedaży w roku poprzednim, złożonym do dnia 31 stycznia danego roku.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

DOCOświadczenie o rezygnacji z zezwolenia.doc (27,50KB)
PDFOświadczenie o rezygnacji z zezwolenia.pdf (46,64KB)
DOCOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.doc (50,00KB)
PDFOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf (107,99KB)
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.doc (43,00KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (78,20KB)
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży.doc (42,00KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży.pdf (84,76KB)
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.doc (41,50KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.pdf (84,73KB)
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć.doc (39,00KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć.pdf (76,40KB)
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż alkoholu.doc (42,50KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż alkoholu.pdf (89,16KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego