Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2019 r.

1.            Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Wąbrzeźno przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji Wąbrzeźno. Nowy artykuł

PDF01 - Uchwała Nr XV.122.2019.pdf (25,87KB)
 

2.            Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryńsk, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, terminach i miejscu składania deklaracji

PDF02 - 1 Uchwała Nr XV.121.2019.pdf (28,63KB)
 

02 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.121.2019

PDF02 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.121.2019.pdf (61,23KB)
 

02 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.121.2019

PDF02 - 3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.121.2019.pdf (31,95KB)
 

3.            Uchwała Nr XV/120/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

PDF03 - Uchwała Nr XV.120.2019.pdf (33,00KB)
 

4.            Uchwała Nr XV/119/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ryńsk w roku szkolnym 2019/2020.

PDF04 - Uchwała Nr XV.119.2019.pdf (25,46KB)
 

5.            Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

PDF05 - 1 Uchwała Nr XV.118.2019.pdf (25,59KB)
 

05 - 2 Załącznik do uchwały Nr XV.118.2019

PDF05 - 2 Załącznik do uchwały Nr XV.118.2019.pdf (47,76KB)
 

6.            Uchwała Nr XV/117/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Ryńsk na lata 2020-2027.

PDF06 - Uchwała Nr XV.117.2019.pdf (23,04KB)
 

7.            Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2020 r.,

PDF07 - Uchwała Nr XV.116.2019.pdf (254,10KB)
 

8.            Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2020-2039,

PDF08 - Uchwała Nr XV.115.2019.pdf (12,94MB)
 

9.            Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.

PDF09 - Uchwała Nr XV.114.2019.pdf (29,25KB)
 

10.          Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.,

PDF10 - Uchwała Nr XV.113.2019.pdf (81,22KB)
 

11.          Uchwała Nr XV/112/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk we wsi Wałycz.

PDF11 - uchwała Nr XV.112.2019.pdf (1,15MB)
 

12.          Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDF12 - Uchwała Nr XIV.111.2019.pdf (31,19KB)
 

13.          Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk.

PDF13 - Uchwała nr XIV.110.2019.pdf (36,86KB)
 

14.          Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryńsk, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, terminach i miejscu składania deklaracji.

PDF14 - 1 Uchwała Nr XIV.109.2019.pdf (31,79KB)
 

14 - 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.109.2019

PDF14 - 2 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.109.2019.pdf (62,24KB)
 

14 - 3 Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIV.109.2019

PDF14 - 3 Załacznik Nr 1a do uchwały Nr XIV.109.2019.pdf (31,32KB)
 

14 - 4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.109.2019

PDF14 - 4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.109.2019.pdf (70,06KB)
 

15.          Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDF15 - Uchwała Nr XIV.108.2019.pdf (26,53KB)
 

16.          Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

PDF16 - Uchwała Nr XIV.107.2019.pdf (32,48KB)
 

17.          Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

PDF17 - 1 Uchwała Nr XIV.106.2019.pdf (24,08KB)
 

17 - 2 załącznik do uchwały Nr XIV.106.2019

PDF17 - 2 załącznik do uchwały Nr XIV.106.2019.pdf (127,90KB)
 

18.          Uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie współdziałania Gminy Ryńsk z Województwem Kujawsko-Pomorskim przy realizacji projektu Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

PDF18 - Uchwała Nr XIV.105.2019.pdf (25,75KB)
 

19.          Uchwała Nr XIV/104/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF19 - Uchwała Nr XIV.104.2019.pdf (29,66KB)
 

20.          Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PDF20 - Uchwała Nr XIV.103.2019.pdf (40,45KB)
 

21.          Uchwała Nr XIV/102/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2019 - 2026.

PDF21 - Uchwała Nr XIV.102.2019.pdf (25,42KB)
 

22.          Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.

PDF22 - Uchwała Nr XIV.101.2019.pdf (195,19KB)
 

23.          Uchwała Nr XIV/100/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2019-2040.

PDF23 - Uchwała Nr XIV.100.2019.pdf (16,84MB)
 

24.          Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Trzciano i Sosnówka na lata 2017-2024.

PDF24 - 1 Uchwała Nr XIII.99.2019.pdf (23,39KB)
 

24 - 2 załącznik do uchwały Nr XIII.99.2019

PDF24 - 2 załącznik do uchwały Nr XIII.99.2019.pdf (338,61KB)
 

25.          Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Jarantowice na lata 2017-2024.

PDF25 - 1 Uchwała Nr XIII.98.2019.pdf (23,32KB)
 

25 - 2 załącznik do uchwały Nr XIII.98.2019

PDF25 - 2 załącznik do uchwały Nr XIII.98.2019.pdf (450,07KB)
 

26.          Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

PDF26 - Uchwała Nr XIII.96.2019.pdf (56,75KB)
 

27.          Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy w 2020 r. Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDF27 - Uchwała Nr XIII.96.2019.pdf (56,75KB)
 

28.          Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryńsk.

PDF28 - Uchwała Nr XIII.95.2019.pdf (28,98KB)
 

29.          Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2019 - 2026.

PDF29 - Uchwała Nr XIII.94.2019.pdf (25,38KB)
 

30.          Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.

PDF30 - Uchwała Nr XIII.93.2019.pdf (194,43KB)
 

31.          Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2019-2040.

PDF31 - Uchwała Nr XIII.92.2019.pdf (15,50MB)
 

32.          Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2019 - 2026.

PDF32 - Uchwała Nr XII.91.2019.pdf (25,28KB)
 

33.          Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.

PDF33 - Uchwała Nr XII.90.2019.pdf (144,79KB)
 

34.          Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2019-2040.

PDF34 - Uchwała Nr XII.89.2019.pdf (15,24MB)
 

35.          Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF35 - Uchwała Nr XI.88.2019.pdf (38,69KB)
 

36.          Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Czystochleb.

PDF36 - Uchwała Nr XI.87.2019.pdf (1,54MB)
 

37.          Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

PDF37 - Uchwała Nr XI.86.2019.pdf (49,15KB)
 

38.          Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 września 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki na odcinku od km 0+000 do km 2+925.

PDF38 - Uchwała Nr XI.85.2019.pdf (26,70KB)
 

39.          Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2019 - 2026.

PDF39 - Uchwała Nr XI.84.2019.pdf (25,19KB)
 

40.          Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.

PDF40 - Uchwała Nr XI.83.2019.pdf (159,90KB)
 

41.          Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2019-2040.

PDF41 - Uchwała Nr XI.82.2019.pdf (15,32MB)
 

42.          Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2019 - 2026.

PDF42 - Uchwała Nr X.81.2019.pdf (24,07KB)
 

43.          Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.

PDF43 - Uchwała Nr X.80.2019.pdf (169,92KB)
 

44.          Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2019-2040,

PDF44 - Uchwała Nr X.79.2019.pdf (14,96MB)
 

45.          Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

PDF45 - Uchwała Nr IX.78.2019.pdf (25,96KB)
 

46.          Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Małe Radowiska.

PDF46 - Uchwała Nr IX.77.2019.pdf (30,51KB)
 

47.          Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryńsk,

PDF47 - Uchwała Nr IX.76.2019.pdf (31,63KB)
 

48.          Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego.

PDF48 - Uchwała Nr IX.75.2019.pdf (24,33KB)
 

49.          Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

PDF49 - 1 Uchwała Nr IX.74.2019.pdf (25,44KB)
 

49 - 2 załącznik do uchwały Nr IX.74.2019

PDF49 - 2 załącznik do uchwały Nr IX.74.2019.pdf (46,95KB)
 

50.          Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki na odcinku od km 0+000 do km 2+925.

PDF50 - Uchwała Nr IX.73.2019.pdf (33,84KB)
 

51.          Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2019 - 2026

PDF51 - Uchwała Nr IX.72.2019.pdf (24,03KB)
 

52.          Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.

PDF52 - Uchwała Nr IX.71.2019.pdf (159,56KB)
 

53.          Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2019-2040,

PDF53 - Uchwała Nr IX.70.2019.pdf (14,89MB)
 

54.          Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ryńsk absolutorium z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2018 r.

PDF54 - Uchwała Nr IX.69.2019.pdf (26,12KB)
 

55.          Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ryńsk wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2018 r.

PDF55 - Uchwała Nr IX.68.2019.pdf (24,79KB)
 

56.          Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ryńsk.

PDF56 - Uchwała Nr IX.67.2019.pdf (22,73KB)
 

57.          Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diety sołtysowi

PDF57 - Uchwała Nr VIII.66.2019.pdf (24,00KB)
 

58.          Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryńsk

PDF58 - Uchwała Nr VIII.65.2019.pdf (27,10KB)
 

59.          Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryńsk

PDF59 - Uchwała Nr VIII.64.2019.pdf (29,30KB)
 

60.          Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryńsk

PDF60 - Uchwała Nr VIII.63.2019.pdf (81,19KB)
 

61.          Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDF61 - Uchwała Nr VIII.62.2019.pdf (30,70KB)
 

62.          Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDF62 - Uchwała Nr VIII.61.2019.pdf (29,77KB)
 

63.          Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

PDF63 - Uchwała Nr VIII.60.2019.pdf (24,81KB)
 

64.          Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2019 - 2026

PDF64 - Uchwała Nr VIII.59.2019.pdf (24,04KB)
 

65.          Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.

PDF65 - Uchwała Nr VIII.58.2019.pdf (177,40KB)
 

66.          Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2019-2040.

PDF66 - Uchwała Nr VIII.57.2019.pdf (14,62MB)
 

67.          Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.

PDF67 - Uchwała Nr VII.56.2019.pdf (37,80KB)
 

68.          Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

PDF68 - Uchwała Nr VII.55.2019.pdf (25,75KB)
 

69.          Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.

PDF69 - Uchwała Nr VII.54.2019.pdf (83,46KB)
 

70.          Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk we wsi Wałycz.

PDF70 - 1 Uchwała Nr VI.53.2019.pdf (33,21KB)
 

70 - 2 Załącznik do uchwały Nr VI.53.2019

PDF70 - 2 Załącznik do uchwały Nr VI.53.2019.pdf (565,78KB)
 

71.          Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Wałycz.

PDF71 - Uchwała Nr VI.52.2019.pdf (30,49KB)
 

72.          Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ryńsk.

PDF72 - Uchwała Nr VI.51.2019.pdf (30,36KB)
 

73.          Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2019 r.

PDF73 - Uchwała Nr VI.50.2019.pdf (46,18KB)
 

74.          Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.

PDF74 - Uchwała Nr VI.49.2019.pdf (28,48KB)
 

75.          Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.

PDF75 - Uchwała Nr VI.48.2019.pdf (25,41KB)
 

76.          Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.

PDF76 - Uchwała Nr VI.47.2019.pdf (25,58KB)
 

77.          Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 r.

PDF77 - Uchwała Nr VI.46.2019.pdf (24,09KB)
 

78.          Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2019 - 2026.

PDF78 - Uchwała Nr VI.45.2019.pdf (23,95KB)
 

79.          Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.

PDF79 - Uchwała Nr VI.44.2019.pdf (199,49KB)
 

80.          Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2019 - 2040.

PDF80 - Uchwała Nr VI.43.2019.pdf (14,11MB)
 

81.          Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie.

PDF81 - Uchwała Nr VI.42.2019.pdf (26,99KB)
 

82.          Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

PDF82 - Uchwała Nr VI.41.2019.pdf (27,27KB)
 

83.          Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat".

PDF83 - Uchwała Nr VI.40.2019.pdf (27,76KB)
 

84.          Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ryńsk dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

PDF84 - Uchwała Nr V.39.2019.pdf (41,15KB)
 

85.          Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

PDF85 - 1 Uchwała nr V.38.2019.pdf (25,59KB)
 

85 - 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.38.2019

PDF85 - 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.38.2019.pdf (330,23KB)
 

86.          Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia odcinka drogi z drogi gminnej i ustalenia przebiegu dróg.

PDF86 - Uchwała Nr V.37.2019.pdf (24,32KB)
 

87.          Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

PDF87 - Uchwała Nr V.36.2019.pdf (50,96KB)
 

88.          Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ryńsk za pomocą innego instrumentu płatniczego.

PDF88 - Uchwała Nr V.35.2019.pdf (24,86KB)
 

89.          Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Ryńsk na lata 2019 - 2026.

PDF89 - Uchwała Nr V.34.2019.pdf (23,81KB)
 

90.          Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.

PDF90 - Uchwała Nr V.33.2019.pdf (144,59KB)
 

91.          Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2019-2040.

PDF91 - Uchwała Nr V.32.2019.pdf (13,95MB)
 

92.          Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ryńsk na 2019 r.

PDF92 - 1 Uchwała Nr V.31.2019.pdf (29,24KB)
 

92 - 2 załącznik do uchwały Nr V.31.2019

PDF92 - 2 załącznik do uchwały Nr V.31.2019.pdf (39,15KB)
 

93.          Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Ryńsk na 2019 r.

PDF93 - 1 Uchwała Nr V.30.2019.pdf (32,04KB)
 

93 - 2 załącznik do uchwały Nr V.30.2019

PDF93 - 2 załącznik do uchwały Nr V.30.2019.pdf (53,84KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego