Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Do zadań Wydziału Finansowego należy

1. Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o finansach publicznych.
2. Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rachunkowości budżetowej.
3. Opracowanie projektu budżetu Gminy
4. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej.
5. Przygotowywanie projektu zmian w budżecie w ramach kompetencji określonych ustawą o finansach publicznych.
6. Opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy.
7. Sporządzanie i analiza sprawozdań z wykonania budżetu Gminy i przestrzeganie zasad dyscypliny budżetowej.
8. Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej gminy.
9. Prowadzenie rozliczeń ze Skarbem państwa, subwencji oraz przygotowywanie wniosków o udzielenie pożyczek, kredytów i dotacji.
10. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania z budżetu gminy dotacji dla jednostek organizacyjnych gminy i bieżąca kontrola ich wykorzystania.
11. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, dotacji na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy.
12. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem i rozliczaniem inwestycji realizowanych przez gminę.
13. Sprawowanie kontroli wykonania budżetu przez Wydziały Urzędu gminy oraz jednostki organizacyjne gminy.
14. Prowadzenie rachunkowości w zakresie wykonania budżetu Gminy:
a) ewidencja należności podatkowych, opłat i innych dochodów,
b) ewidencja wydatków budżetowych,
c) prowadzenie spraw funduszy celowych.
15. Przygotowywanie materiałów do projektów uchwał w zakresie wykonywania budżetu, poboru podatków oraz ulg i zwolnień od podatków i opłat lokalnych.
16. Wymiar, pobór i rozliczanie łącznego zobowiązania pieniężnego: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz innych należności, zabezpieczanie należności przez wpis hipoteki, przeprowadzanie kontroli podatkowych.
17. Pobór podatku od środków transportowych, opłaty targowej i opłaty administracyjnej.
18. Przyjmowanie i zbieranie informacji podatkowych oraz innych materiałów i danych mających znaczenie przy wymiarze i poborze podatków.
19. Ewidencja i pobór opłat z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu, użytkowania i dzierżawy terenów oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości i opłat adiacenckich.
20. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej budżetu.
21. Prowadzenie obsługi księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
22. Prowadzenie spraw płacowych pracowników.
23. Sporządzanie list wynagrodzeń i dokonywanie rozliczeń ZUS i US.
24. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
25. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, ZUS oraz Urzędem Skarbowym i bankami.
26. Nadzór i obsługa w zakresie dyspozycji środkami finansowymi sołectw.
27. Prowadzenie rejestru opłaty skarbowej.
28. Prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży dla celów ustalania i odprowadzania podatku od towarów i usług.
29. Wydawanie zaświadczeń w sprawach ubezpieczenia społecznego rolników.
30. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości.
31. Wydawanie zaświadczeń w indywidualnych sprawach dotyczących podatników.
32. Obsługa wniosków w sprawach o umorzenie, odroczenie oraz rozłożenie na raty należności podatkowych.
33. Współpraca z sołtysami w zakresie pobierania należności podatkowych (rozliczanie sołtysów, naliczanie prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa).
34. Prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
35. Zapewnienie finansowej obsługi placówek oświatowych łącznie ze sporządzaniem list płac pracowników.
36. Wykonywanie zadań w zakresie inwentaryzacji majątku Gminy.
37. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia mienia i osób.
38. Prowadzenie ewidencji wartościowej i wartościowo – ilościowej zakupionych i przyjętych na stan środków trwałych.
39. Przyjmowanie, opisywanie faktur za towary i usługi dotyczące Wydziału oraz stwierdzanie czy wydatek jest uzasadniony pod względem celowym, gospodarczym i legalnym.
40. Sporządzanie dokumentów szczegółowo określających przedmioty oraz wartości zamówień dotyczących Wydziału na potrzeby zamówień publicznych.
41. Dotyczących Wydziału na potrzeby zamówień publicznych.
42. Udzielanie informacji publicznej w sprawach objętych zakresem Wydziału.
43. Przygotowywanie w formie elektronicznej materiałów z zakresu swojego działania do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
44. Realizacja obowiązków wynikających z procedur kontroli zarządczej.
45. Przy oznaczaniu akt Wydział stosuje symbol „WF”.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego