Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne należy rozumieć grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięciem się ziemi lub lawinę, którym objęty jest pewien obszar, najmniej sołectwo, na którym znajduje się gospodarstwo w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku pioruna.

Za podmiot dotknięty n.z.a. uważa się osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej – prowadzącą działalność określoną w wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych i inwestycyjnych.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód. W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

W przypadku, gdy gospodarstwo rolne położone jest na terenie kilku województw i szkody powstały na terenie więcej niż jednego województwa, protokół zbiorczy z szacunku szkód sporządza komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród województw, w których wystąpiły szkody.

W przypadku gdy producent rolny posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast). Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu, który przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

Miejsce złożenia:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Ryńsk

 

DOCWNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD.doc (157,00KB)
PDFWNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD.pdf (647,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego