Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrola podatkowa u podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Kontrola podatkowa u podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

1. Kontrola podatkowa przeprowadzana będzie zgodnie z procedurą określoną przepisami działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) oraz w zakresie kontroli przedsiębiorstw zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

2. Celem kontroli podatkowej jest:

 • sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 • kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania;
 • kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego;
 • kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji podatkowych składanych przez podatników, na których ciąży obowiązek podatkowy.

3. Przedmiotem kontroli podatkowej są:

 • powierzchnie gruntów i sposób ich wykorzystania;
 • powierzchnie użytkowe budynków lub ich częąci i sposób ich użytkowania;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • dokumentacja księgowa w zakresie pkt 1-3.

4. Kontrola podatkowa przeprowadzana będzie na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego członkom zespołów kontrolnych przez Wójta Gminy, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1414).

5. Działanie kontrolujących ma na celu ustalenie stanu faktycznego na podstawie zgromadzonych w toku kontroli dokumentów, ich analizy oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych. Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do:

 • wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego;
 • żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin;
 • żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporz±dzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w postaci elektronicznej;
 • zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrola;
 • zabezpieczenia zebranych dowodów;
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
 • przesłuchiwania m. in. świadków, kontrolowanego.

6. Z przeprowadzonej kontroli podatkowej sporządzany będzie protokół zawierający dane określone w art. 290 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.). Protokół kontroli podatkowej sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się kontrolowanemu, natomiast drugi pozostaje w aktach sprawy

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego